Zásady ochrany osobných údajov - Mojmírka Piešťany

Zásady ochrany osobných údajov

 

1.   Na účely tohto dokumentu:

a)     „Webová stránka“ je webová stránka www.mojmirkapiestany.sk;

b)     „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť B&V Group a.s., sídlo: Grösslingová 50, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 1 176 114;

c)     „Partner“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom formulára prístupného na Webovej stránke alebo iným spôsobom, sama alebo prostredníctvom inej osoby, kontaktovala Prevádzkovateľa za účelom zistenia informácii o produktoch poskytovaných Prevádzkovateľom a/alebo za účelom uzatvorenia zmluvy (vrátane rokovania o uzatvorení zmluvy), predmetom ktorej by bolo dodanie produktu, pričom produktom sa rozumejú najmä byty a/alebo nebytové priestory a/alebo iné nehnuteľnosti;

d)     „Dotknutá osoba“ je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje boli prostredníctvom formulára prístupného na Webovej stránke alebo iným spôsobom poskytnuté Prevádzkovateľovi ňou samou alebo prostredníctvom inej osoby, Dotknutá osoba je teda najmä fyzická osoba, ktorá je Partnerom a/alebo ktorá koná v mne Partnera.

e)     „Osobné údaje“ sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora vrátane online identifikátora, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

2.   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom príslušného formulára na Webovej stránke a/alebo ktoré mu boli poskytnuté iným spôsobom, a to v rozsahu, v akom mu boli tieto poskytnuté, najviac v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, zamestnávateľ, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade, že medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou dochádza aj k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti aj údaje v rozsahu: miesto trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo a štátna príslušnosť; ustanovenie obodu 8 tým nie je dotknuté.

 

3.   Účelmi spracúvania osobných údajov sú

3.1    obchodné účely v súvislosti s prezentovaním produktov Prevádzkovateľa a v súvislosti s plnením zmluvy a/alebo zmenou a/alebo zrušením zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Partnerom, najmä

a)   poskytovanie informácii o produktoch z ponuky Prevádzkovateľa,

b)   identifikácia Partnera ako zmluvného partnera resp. potenciálneho zmluvného partnera Prevádzkovateľa a identifikácia Dotknutých osôb, ktoré sú oprávnené v mene Partnera konať,

c)   doručovanie zásielok,

d)   realizácia predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov

(spracúvanie osobných údajov podľa tohto ods. 3.1 písm. a) – d) možno vykonávať aj bez súhlasu Dotknutej osoby; právnym základom je skutočnosť, že znalosť osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutná na plnenie zmluvy resp. na rokovania predchádzajúce uzatvoreniu zmluvy a v prípade, že Dotknutá osoba koná v mene Partnera tiež článok 88 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a  § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; znalosť osobných údajov Dotknutej osoby, ktorá vstupuje alebo rokuje o vstupe do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom je zároveň oprávneným záujmom Prevádzkovateľa v zmysle článku 13 ods. 1 písm. d) v súvislosti s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a je nevy nevyhnutnou požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Partnerom).

e)   marketingové účely – najmä zasielanie newsletterov a informácii o Prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a/alebo jeho ponuke produktov Dotknutej osobe

(spracúvanie osobných údajov podľa tohto ods. 3 písm. e) sa vykonáva iba na základe súhlasu Dotknutej osoby).

 

4.   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na obchodné účely

a)     v prípade, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou po dobu rokovaní o možnosti uzatvorenia takejto zmluvy a/alebo počas inej vzájomnej komunikácie a maximálne po dobu troch rokov po skončení tejto doby,

b)     v prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy a na uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov (t.j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí dôb spracúvania osobných údajov podľa tohto odseku 4 Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

 

5.   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov, maximálne však 3 roky. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

 

6.   Príjemcami osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré Objednávateľ poskytol Prevádzkovateľovi, sú nasledovní príjemcovia resp. nasledovné kategórie príjemcov:

    osoby podieľajúce sa na rokovaní o podmienkach uzatvorenia príslušnej zmluvy s Partnerom (najmä realitná kancelária); označenie týchto osôb je vždy Dotknutej osobe oznámené vopred,

    osoby [MK1] zaisťujúce služby prevádzkovania Webovej stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Webovej stránky, najmä spoločnosť poskytujúca hosting domény www.mojmirkapiestany.sk a príslušný server, na ktorom je uložený obsah domény, t.j. spoločnosť …………../, sídlo: ………….., IČO: /…………../.

    osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi účtovné služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

    osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi právne služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

    prevádzkovatelia služieb uvedených v ods. 8, ktorých úplná identifikácia je uvedená v príslušnom odkaze.

 

7.   Prevádzkovateľ neprenáša a nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

8.   Osobitne v súvislosti so súbormi cookies sa za Dotknutú osobu považuje aj fyzická osoba, ak sa spracúvajú súbory cookies týkajúce sa tejto fyzickej osoby a ak na základe spracúvania súborov cookies alebo na základe spracúvania súborov cookies spolu s inými údajmi  je táto fyzická osoba určená alebo určiteľná (v takom prípade cookies sa považujú za osobné údaje). Prevádzkovateľ informuje, že súbory cookies sú spracovávané na účely a z dôvodov podľa ods. 3 písm. a) až e), pričom tieto môžu byť za účelom poskytnutia čo najrelevantnejšieho obsahu a vyhodnocovania štatistických informácií pre interné účely Prevádzkovateľa a účely marketingových oznámení, poskytované tretím stranám v súvislosti s poskytovaním služieb pre Prevádzkovateľa. Externí poskytovatelia služieb dostupných na týchto adresách sú opatrení dátovým paktom cookie, a môžu umiestniť IP adresy a ďalšie dáta do počítačov používateľov a obsah grafickej reklamy pre ne:

 

CIEĽ

NÁZOV

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Zobrazenie videí

Youtube

http://www.google.com/intl/sk/policies/

Marketingové aktivity

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Marketingové aktivity

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Marketingové aktivity a Analytické meranie

Google AdWords

http://www.google.com/intl/sk/policies/

Analytické meranie

Google Analytics

http://www.google.com/intl/sk/policies/

 

9.   Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to informácie o

a)     účele spracúvania osobných údajov,

b)     kategórii a rozsahu spracúvaných osobných údajov,

c)     identifikácii príjemcov alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli, sú alebo budú osobné údaje poskytnuté

d)     dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e)     zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

f)      existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

10.Dotknutá osoba ďalej

a)     má právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ak sú jej osobné údaje spracúvané na základe jej súhlasu s ich spracúvaním (odvolať súhlas možno akýmkoľvek úkonom Dotknutej osoby adresovaným Prevádzkovateľovi, z ktorého je zrejmý úmysel Dotknutej osoby tento súhlas odvolať),

b)     má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie osobných údajov,

c)     má právo na prenosnosť osobných údajov,

d)     má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak neexistuje zákonný dôvod na ich spracúvanie,

e)     má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil a/alebo doplnil nesprávne a/alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

f)      právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, t.j. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

11.Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informáciu, ktoré jej osobné údaje spracúva,
a to spôsobom podľa jej požiadavky; nesmie to však byť v rozpore s právnymi predpismi.

 

12.Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

13.Informácie podľa odsekov 9 – 11 je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť vhodným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv Dotknutej osoby povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

 

14.Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a)     osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)     dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

c)     dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d)     osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)     je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)      sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

15.Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)     Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)     spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)     Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)     Objednávateľ namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutá osoba.

 

16.Dotknutú osobu, spracúvanie údajov ktorej sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

17. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 16, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

18.Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi.

 

19.Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

20.Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

21.Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

22.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom formulára Objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

23.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach.

 

24.V prípade akejkoľvek komunikácie týkajúcej sa osobných údajov možno Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom:

        e-mailovej adresy: ……………

       telefónneho čísla: …………

       písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedeného vyššie.

 

 

B&V Group a.s.